Herby Koszalina


Najstarsze godło Koszalina - odcisk pierwszej dużej pieczęci miejskiej z okresu tuż po akcie lokacji miasta w roku 1266 i używanej aż do połowy XIX wieku. Przedstawia postać biskupa kamieńskiego Hermanna von Gleichena w symbolicznej bramie miejskiej. On to nadał osadzie grodowej "Cusselin" prawa miejskie według porządku lubeckiego. Ten herb przywołali z niepamięci w roku 1946 koszalińscy harcerze, nosząc go przez kilka lat na rękawach swoich mundurków. Oficjalnie nigdy nie usankcjonowany przez powojenne władze miejskie. Godło miasta z wizerunkiem głowy św. Jana Chrzciciela - tutaj jedna z kilku znanych wersji graficznych, pochodzi z początku XIV wieku. Było używane do roku 1938. Motyw głowy św. Jana w herbie, przejęto z pieczęci sekretnych biskupów kamieńskich którzy władali grodem koszalińskim przez kilkaset lat. Herb Koszalina wprowadzony przez nazistów 31 sierpnia 1938 roku; był stylizacją runiczną znaku wendy spotykanego już w godle miasta z głową św. Jana w XVIII wieku. Po wojnie dokonano niewielkiej korekty graficznej, prostując poziomo górne ramię symbolicznej litery "Z" ale wkrótce zastąpiono ten herb tym z postacią biskupa, wczesnośredniowiecznym. Herb Koszalina przyjęty uchwałą władz miejskich 10 lutego 1959 roku. Wzorem tego godła stal się wizerunek rycerza na koniu z pieczęci słowiańskiego księcia pomorskiego Bogusława II, dyna stycznie powiązanego z Piastami, na dokumencie z roku 1214.

The oldest emblem of Koszalin-a print of the town's first insignia after settling the location of the town in 1266. The stamp was used until the second half of the 14th-century. It presents the figure of the Kamien bishop Herman von Gleichen in the town's symbolic gate. According to the Lubbock Order, von Gleichen handled the "Cusselin" settlement municipal laws. In 1946, this emblem was revived by the Koszalin scouts, who displayed it for two years on the sleeves of their uniforms. It was never officially approved by the town's authorities after World War II. The emblem of the city with an image of the head of St. John the Baptist. One of the few known graphic versions, the figure dates back to the 14th-century. It was used until 1938. The theme of the head of St. John in the emblem was intercepted from the secret stamps of the Kamien bishops who ran the town of Koszalin for hundreds of years. The emblem of Koszalin brought in by the Nazis on August 31, 1938. It was a runic stylisation of a vend sign, known already from the town's emblem with the head of St. John from the 18th-century. A small graphic change was carried out after the war when the upper tentacle of the symbolic letter "Z" was straightened horizontally. However, after a short period of time it was replaced again with the emblem from the early-Middle Ages, which contained the image of the bishop. Koszalin's emblem approved by the decision of the Town Council on February 10, 1959. The emblem's pattern is an image of a knight on a horse. It comes from the insignia of the Slavonic West Pomeranian prince Bogusław II, who was dynastically bound with the Piasts according to a document dating from 1214.

Das älteste Wappen von Koszalin (Köslin). Abdruck eines großen Stadtsiegels aus der Zeit gleich nach der Gründung der Stadt im Jahre 1266. Es wurde benutzt bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Das Wappen stellt die Gestalt des Bischofs von Kamien (Camin), Hermann von Gleichen, unter einem symbolischen Stadttor dar. Er hat die Stadtrechte der Burgsiedlung "Cusselin" erteilt. Das Wappen wurde im Jahre 1946 durch die Koszaliner Pfadfinder aus der Vergessenheit hervorgeholt , indem sie es mehrere Jahre an ihren Ärmeln getragen haben. Offiziell wurde es niemals durch die Nachkriegsbehörden der Stadt anerkannt. Das Stadtwappen mit dem Haupt des heiligen Johannes des Täufers (hier eine von mehreren bekannten graphischen Darstellungen) stammt aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Es wurde bis 1938 benutzt. Das Symbol des Hauptes des heiligen Johannes im Wappen wurde aus den Geheimsiegeln der Bischöfe von Kamien (Camin) übernommen, welche die Koszaliner Burg mehrere Jahre regiert haben. Das Wappen von Koszalin (Köslin) eingeführt durch die Nationalsozialisten am 31. August 1938. Es war das runische Zeichen der Wolfsangel, die schon auf dem Stadtwappen mit dem Haupt des heiligen Johannes im 18. Jahrhundert zu finden war. Nach dem Krieg wurde eine kleine graphische Korrektur vorgenommen, indem man den oberen Arm des Symbolzeichens "Z" horizontal ausrichtete. Das Wappen von Koszalin festgelegt durch den Beschluss dee Stadtparlamentes am 10. Februar 1959. Als Vorbild für dieses Wappen diente ein Siegelabdruck aus dem Jahre 1214 des pommerschen Herzogs Boguslaw II. zu Pferd, der mit Piastengeschlecht dynastisch verbunden war.


strona główna

informacje i zamówienia: zpachol@spektrum.com.pl